Om kyrkan som frihetsrörelse för kvinnor

Föreställningen att kristendomen är något som försämrade livet för kvinnan är allmänt spridd. Boken Och där var många andra kvinnor … visar att den bilden behöver revideras. Med kristendomen påbörjades en långsam förändring till det bättre för kvinnor inom politik, yrkesliv, äktenskap och intellektuellt liv, med en höjdpunkt under medeltiden.

I det medeltida Europa hade kvinnor hög status som kompetenta, ansvariga och inflytelserika samhällsmedborgare. Inte heller i Norden finns några tydliga belägg för att kvinnor skulle ha fått lägre status eller mindre handlingsutrymme när kyrkan vann mark än de haft under forntiden.

Det är först från renässansen som kvinnans ställning börjar dala för att mynna ut i det borgerliga idealet med en passiv hustru hänvisad till hemmets fyra väggar. Kvinnorörelsen som föddes på grund av denna nedgång var en sekulär rörelse. Men den hade sina rötter i en kultur där kvinnan uppnått status som person i egen rätt, tack vare kristendomen.

Syster Sofie Hamring tillhör dominikanorden och lever i Sankt Dominikus kloster utanför Lund. Hon har tidigare utkommit med bland annat Till man och kvinna skapade Han dem – En introduktion till Kroppens teologi och Vilket himla liv – Om gemenskap, kloster och nya kommuniteter.

Sofie Hamring:
Och där var många andra kvinnor … En bortglömd frihetsrörelse
Artos
Utkom 2020