Omfattande utbildningsinsats för digitalisering av kulturarvet

Stärkt kompetens inom kulturarvets digitalisering hos museianställda står i fokus i det treåriga projektet Digitala museilyftet. Tre utbildningspaketet lanseras för att möta museernas olika behov och förkunskaper inom digitalisering.

Första delen är ledarskapsutbildning som startade den 8 april 2024 med en heldag på Tekniska museet. Inbjudan skickades till cirka 180 chefer och ledare från centralmuseerna i Stockholm till en dag ”fylld med inspirerande föreläsningar och samtal om digitaliseringens möjligheter för museer”. Syftet är att stärka chefernas kompetens att leda museerna i en digital transformation, främja innovation, kompetensutveckling och samarbete för att maximera museernas digitala potential.

Utbildningen fortsätter på Riksantikvarieämbetets digitala lärplattform med kurser och ett forskningsbaserat verktyg för att skatta sin digitala kompetens och mäta organisationens mognad. Resultaten utgör en grund för museerna att identifiera utvecklingsområden och etablera realistiska mål som stöttar fortsatt arbete mot ett digitaliserat kulturarv.

Till hösten fortsätter Digitala museilyftet med en basutbildning som riktar sig till samtliga museianställda. Utbildningen ger en grundläggande kompetens inom det digitala kulturarvet för att bjuda in hela verksamheten i den digitala omställningen. Projektet avslutas med en spetsutbildning med fördjupad kunskap inom länkade öppna data för de som redan arbetar med dessa frågor.

Syftet med utbildningsinsatserna är att öka museipersonalens digitala kompetens för att stödja museernas omställning och samtidigt möjliggöra för deltagande museer att säkerställa en mer långsiktig och hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering.

Digitala Museilyftet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF+) som ett regionbaserat projekt, med Stockholms centralmuseer som målgrupp under projekttiden. Målet är att på sikt sprida utbildningarna nationellt så att alla kan dra nytta av dem.

(2024-04-14)

Se även Stora skillnader mellan museernas digitaliseringsarbete (2023-02-01)