Över 15 miljoner museibesök förra året

Förra året hade museer i Sverige över 15 miljoner besökare – siffror som varit relativt stabila de senaste tio åren. Det visar statistik från Kulturrådet. Skansen, Naturhistoriska riksmuseet och Vasamuseet var de mest besökta under 2002.

Besöksantalen på museer och konsthallar har varit relativt stabila de tio senaste åren och legat på mellan 15 och 17 miljoner per år. 2002 rapporterade museerna 15,2 miljoner besök och konsthallarna 1,1 miljoner besök. Programverksamhet utgör en viktig del av museernas och konsthallarnas verksamhet. Visningar för grupper, stadsvandringar och kulturhistoriska exkursioner, kurser och studiecirklar samt övrig programverksamhet som t.ex. föreläsningar anordnades vid 87 000 tillfällen under 2002.

Andelen museer som har egen hemsida på Internet var 82 procent vilket är i princip oförändrad andel jämfört med de senaste åren. På 35 institutioner har allmänheten möjlighet att söka i museets databaser via Internet. Det är något färre institutioner än föregående år. Länkar till museernas hemsidor finns på Nättidningen Svensk Historias länksida.

Museer och konsthallar är till övervägande del offentligt finansierade: 64 procent av intäkterna kommer från stat, landsting och kommuner. Entréavgifterna bidrog med 9 procent av intäkterna och sponsorer stod för 1,5 procent. Övriga inkomstkällor är uppdragsverksamhet, försäljning, avkastning av egna fonder, bidrag från EU samt övriga intäkter. Andelen EU-bidrag uppgick till mindre än 1 procent sammanlagt, men några museer och konsthallar finansieras till stor del av EU-bidrag.

Museernas totala kostnader under året uppgick till 3 087 miljoner kronor och konsthallarnas till 163 miljoner kronor. Noterbart är att många museer och konsthallar har rapporterat underskott de senaste tre åren. Det är framförallt de 24 centralmuseerna och konsthallarna som rapporterat underskott.

Besökare
1. Skansen 1 333 467
2. Naturhistoriska riksmuseet 809 855
3. Vasamuseet 747 155
4. Carl Larssongården, Falun 541 135
5. Ekomuseum, Bergslagen 512 842
6. Friluftsmuseet Gamla Linköping 480 000
7. Kungl. Husgerådskammaren 407 062
8. Nationalmuseum 367 866
9. Bohusläns museum & konsthall, Uddevalla 246 685
10. Bergianska botaniska trädgården 260 407

(2003-12-16)