Propositionen om kulturarvspolitiken överlämnad till riksdagen

Alice Bah Kuhnke - skärmdump ur presentationsfilm om Kulturarvspropositionen

Skärmdump ur presentationsfilm om Kulturarvspropositionen

I dag överlämnade regeringen propositionen Kulturarvspolitik till riksdagen. Med propositionen tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvspolitiken.

– Det är en grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från det som varit när vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av. Kulturarvet är därför en angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den kunskap det rymmer, oavsett var i landet man bor, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar. Regeringen föreslår bland annat en särskild museilag med syfte att skapa ett långsiktigt ramverk för museerna som självständiga kunskapsinstitutioner. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet och förtydligar att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i kulturmiljölagen och en förstärkning av Riksantikvarieämbetets roll som samlande kulturarvsmyndighet. Riksantikvarieämbetet ska bland annat få samordningsansvar för museifrågor och kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Läs hela propositionen på regeringens hemsida.

(2017-02-28)