Bohusläns museum
4 februari – 22 april 2012

Psykets historia 

Psykisk ohälsa drabbar minst 25 % av befolkningen någon gång i livet. Ambitionen med utställningen Psykets historia är att ”förmedla kunskap, vidga perspektiven och slå hål på de fördomar och tabun som omgärdar psykisk sjukdom”.

Utställningen gör nedslag i synen på människans psyke genom olika tider och på olika platser. Den tar även upp hur galenskap och själsligt lidande betraktats och behandlats historiskt. 

En del fokuserar på gränslandet mellan myt och verklighet, sjukt och friskt, utstött eller upphöjt. En annan del berättar om människosyn och om den moderna psykiatrins historia.

– Vi vill visa att de mänskliga tillstånd som idag betecknas med över 400 psykiatriska diagnoser alltid har funnits, man har bara kallat dem vid olika namn, och behandlat de drabbade på olika sätt, säger utställningens initiativtagare Annica Engström.
Som en röd tråd genom utställningen finns också nutida erfarenhetsberättelser.

– I år är det tolv år sedan jag barfota vandrade ut från hem, med man och barn, för att söka sanningen, säger Anneli Jäderholm som har erfarenhet av långvarig psykossjukdom. I utställningen berättar hon om känslan av hudlöshet under psykos, sitt behov av skydd och magi vid dessa tillfällen.

Utställningen har producerats av Inre rum på Stiftelsen Gyllenkroken, ett kunskapscenter om psykisk sjukdom och ohälsa. Runt 30 personer med erfarenhet av psykisk ohälsa har på olika sätt bidragit till utställningens innehåll.