Rädda turisthotellet Oscars på Marstrand!

Lördagen 12 november arrangerar Stiftelsen Byggnadsvårds-magasinet en debatt om bevarandet av Marstrand som kultur-historiskt riksintresse. Frågan är: kommer den kulturhistoriska miljön på Marstrand att bevaras för framtiden? Det är inte säkert! I dag ligger nämligen en rivningsansökan av Kv Korvetten 3 fd ”Turist-hotellet”, det sk ”Oscars” hos Kungälvs kommun. Vi ber därför alla – kanske främst marstrandsbor, kungälvsbor och göteborgare – att hjälpa oss att i första hand få fastighetsägaren att ta tillbaka sin ansökan om rivningslov och i andra hand att övertyga Kungälvs Miljö- och byggnadsnämnd om att rivningsansökan borde avslås!

Kv Korvetten 3 byggdes 1897 med Oscar II som en av initiativ-tagarna. Byggnaden kallades för ”Turisthotellet” och innehöll matsalar och hotellverksamhet. Inom byggnadskomplexet skall det enligt uppgift från Marstrands hembygdsförening även finnas byggnader som uppfördes redan under 1700-talet, bl.a. en borgmästarebostad.

Turisthotellet Oscars på Marstrand

Västsverige profilerar sig med sina maritima miljöer, och intresset för dem och deras kulturhistoria har verkligen ökat sedan projektet Ostindiefararen förverkligades. Vi har också sett en ökning av omvärldens intresse för oss, och därmed våra möjligheter att öka turismen, en globalt sett dominerande och snabbt växande industri. Men detta väcker också frågor om vi även på andra håll än med kopior av seglande 1700-talsfartyg tar till vara vårt marina kulturarv. Frågan ställs på sin spets när vi ser vad som kan hända med den välbevarade och autentiska bebyggelsemiljön på Marstrand.

Bevarandeproblematiken blir kanske lite extra het i en miljö som just Marstrand, där man nästan tar för givet att ingen vill riva några hus längre – men med dagens låga räntor, extrema huspriser och höga exploateringstryck tycks läget vara annorlunda. Vi anser det som viktigt med allmän debatt om våra kulturhistoriska riksintressen, och vad de betyder för oss och kommande generationer. Egentligen har Oscars ett lagligt skydd med både riksintresseområde och bevarandeplan med q-märkning, men det hjälper inte. Det handlar också om Miljö- och byggnadsnämndens goda vilja – för den kan hävda skyddet inför ett avslag av rivningsansökan om intresse finns. Här står tyvärr kulturmiljövården helt kraftlös om bevarande-intresse saknas från kommun och fastighetsägares sida.

Borde inte våra barn och barnbarn ges samma chans, som vi haft, att få uppleva något av den bad- och rekreationskultur som växte fram för över 100 år sedan på Marstrand? För det finns i dag gott om exklusiva bostäder som är kustnära – men, välbevarade stads-miljöer och kurortshotell från 1800-talets slut finns det däremot färre av!

Victoria Ask och Torbjörn Lindstedt
Bebyggelseantikvarier Stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet

(2005-11-06)