Riddarfjärden kartläggs av arkeologer

Nu påbörjar Statens maritima museers arkeologer undersökningar av botten mellan Riddarholmen och Söder mälarstrand inför Citybanans planerade tågtunnel. Stockholm är en av Sveriges största forn-lämningar och vad man kan stöta på nere i djupet återstår att se. Riddarholmen har varit bebyggd sedan 1200-talet och i närområdet finns flera kända vrak och andra konstruktioner, från flera olika tidsepoker. Ett exempel är den så kallade sjögård som under 1600-talet låg utanför Wrangelska palatset vid Riddarholmens kaj.

Varje vecka kommer arkeologerna att publicera sina upptäckter i form av en loggbok över utforskningarna av Riddarfjärdens botten. På denna hemsida kommer också övrigt material rörande de marinarkeologiska undersökningarna att finnas tillgänglig på Statens maritima museers hemsida.

Det är ett digert arbete som Statens maritima museers arkeologer har framför sig – sammanlagt cirka 45 000 kvadratmeter ska sökas av! Den första etappen av undersökningen beräknas pågå ända fram till i december 2005. Vattendjupet i området är mellan 4 och 20 meter och siktdjupet i det grumliga mälarvattnet är omkring 1 meter, om ens det. Till sin hjälp har dykarna Side scan sonar utrustning som läser av bottens topografi.

Citybanan är en 6 kilometer lång järnväg i tunnel som skall byggas mellan pendeltågstationen Stockholm södra och Tomteboda.

(2005-09-09)