Riksantikvarieämbetet svarar på revisorskritik

Riksantikvarieämbetet har i ett yttrande till Riksdagens revisorer kommenterat rapporten ”Arkeologi på uppdrag”. Riksantikvarieämbetet menar att rapporten tar upp flera viktiga problem som måste ses över, men att kritiken dock i många stycken rör brister som myndigheten redan har kommit till rätta med. Enligt Riksantikvarieämbetet är inte brist på konkurrens det grundläggande problemet för dagens verksamhet.

– Vi tycker att det är viktiga problem som revisorerna tar upp i sin rapport och välkomnar ett närmare utredningsarbete. Det blir då tillfälle att ytterligare nyansera problembilden och att konsekvensbeskriva de förslag till förändringar som utredningen kan komma fram till, säger t.f. riksantikvarie Christina von Arbin.

Riksantikvarieämbetet delar revisorernas uppfattning att myndighetens dubbla roller ger oklarheter i relationen mellan utförande och tillsyn. Därför måste frågan snarast utredas. Att myndigheten bedriver tillsyn av uppdragsarkeologin på ett sätt som avsiktligt skulle gynna den egna uppdragsarkeologiska verksamheten, avvisas dock bestämt. En tydligare ansvarsfördelning går enligt Riksantikvarieämbetet att lösa genom alternativa organisationsformer, men att helt skilja Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet från myndigheten skulle dock få stora konsekvenser för bland annat metodutveckling, förebildlighet och rapportering.

Revisorernas förslag om att införa upphandlingskrav för att gynna konkurrensen är enligt Riksantikvarieämbetet inte ett sätt att lösa problemen i verksamheten. Marknaden för uppdragsarkeologi består inte av ett stort antal privata aktörer som idag utestängs från att konkurrera om uppdragen. Tvärtom är de privata undersökarna få och de verkar, liksom länsmuseerna, inom ett begränsat geografiskt område eller inom specialfrågor. En viss konkurrens skulle visserligen kunna stimulera kvalitetshöjning och kanske också sänka kostnaderna. Men Riksantikvarieämbetet menar att det är länsstyrelsernas bristande resurser för att hantera arkeologiärenden som är det grundläggande problemet idag. Fornlämningar är lagskyddade eftersom de är en del av vårt kollektiva minne, därför är det enligt Riksantikvarieämbetet viktigt att värna om kvaliteten i uppdragsarkeologin. Om exploatörerna får ansvaret för upphandlingarna så som revisorerna föreslår, är risken att priset prioriteras och att kvaliteten därmed urholkas.

Riksantikvarieämbetet påpekar att det stora antalet orapporterade undersökningar som revisorerna kritiserat, bygger på en rapporteftersläpning som framförallt uppstod för 20-30 år sedan. Under 1990-talet infördes nya system för mål- och resultattänkande, rapportproduktion och resultatuppföljning för att komma till rätta med problemet.

(2003-01-22)