Så skapades den svenska demokratin – mot alla odds

I en ny vetenskaplig artikel slår ekonomhistorikern Erik Bengtsson hål på myten om Sverige som ödesbestämt att bli (social)demokratiskt. Många tror att den svenska jämlikheten vilar på en tradition av samförstånd och självständiga bönder. I stället visar Bengtsson hur bland annat nykterhetsrörelsens starka organisationskultur la grunden till det svenska folkhemmet. Detta mot alla odds eftersom att Sverige i början av 1900-talet var ett av västvärldens mest ojämlika länder.

Apropå Sveriges nationaldag nu i veckan, passar forskaren Erik Bengtsson på att syna bilden av Sverige som ett land som länge hållit jämlikhetens och välfärdens fana hissad. Tänk självständiga och frisinnade bönder som kunde bana vägen för rösträtt och (social)demokrati. Nej, det där är en förskönande och romantisk bild som inte stämmer alls, anser Erik Bengtsson från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

– Etnologer brukar beskriva svenska berättelser om svenskhet som en ekokammare. Påståenden upprepas om och om igen, men egentligen stammar de från samma, tvivelaktiga källor. Berättelsen om den svenska demokratin som stammande från bönderna är fin och kanske vill vi själva hellre se oss som frukten av glada dalmasar i folkdräkt, hellre än en fattig allmoge. Men det är vårt jobb som historiker att bromsa lite, föra debatten vidare och visa hur den här berättelsen är undermålig, säger han.

I essän ”The Swedish Sonderweg in question. Democratization and inequality in comparative perspective”, nyligen publicerad i tidskriften Past and Present, lyfter Erik Bengtsson fram en annan, enklare, förklaring till att Sverige från 1930-talet och en bit in på 80-talet blev ett socialdemokratiskt mönsterland.

– Sverige var det minst demokratiska landet i Västeuropa i början av 1900-talet. Nästan ingen fick vara med i politiken, nästan ingen fick rösta. Det gjorde att en stor del av befolkningen kunde enas om att en annan ordning vore möjlig. Vi fick en politisk värld med nästan hela folket mot en liten elit och när folket fick makten så skapade det en politisk dynamik med en stark folklig allians för demokrati och jämlikhet.

Erik Bengtsson befann sig för några år sedan i Brasilien för att bland annat undervisa om hur Sverige demokratiserades. När han läste in sig på den engelskspråkiga litteraturen i ämnet, visade det sig att den inte bara var föråldrad – den drog felaktiga slutsatser.

– Det finns en romantisering internationellt av Sverige, som det lilla landet i norr som blev världsbäst på jämlikhet och att det skulle bero på en tradition av självständiga bönder och att det inte fanns någon adel. Problemet är bara att det är rent hittepå. Man vill tro att Sverige var ett unikt Bullerby-land, men det är fel.

Merparten av de bönder som faktiskt befann sig i en maktställning innan den allmänna rösträttens införande, hade konservativa – inte progressiva – åsikter. Många av de som befann sig utanför maktens korridorer – småborgare, lägre medelklass och arbetarklassen – kunde enas i rösträttsrörelsen.

Nyckeln till den svenska demokratin låg således inte hos bondeklassen, enligt Bengtsson, utan i den ”fenomenalt starka organisationskultur” som föddes genom nykterhetsrörelsen och frikyrkorna under slutet av 1800-talet. Det bidrog till att skola de blivande socialdemokraterna, vars parti, bildat 1889 snabbt växte sig starkt och fick många medlemmar som definierade sig som arbetarklass.

– Det var helt klart en metod för att organisera folk som visade sig vara framgångsrik och som gjorde att Sverige fick världens starkaste socialdemokrati. Det är väldigt enkelt: Om man har en mäktig aktör som vill ha en jämlik modell, så får man en jämlik modell.

Socialdemokraterna styrde Sverige i 44 år, från 1931 till 1976. Starten togs i en koalitionsregering med Bondeförbundet, men det i sig var inte någon konsekvens av ett långt stöd, visar Bengtsson. I själva verket förhandlade socialdemokraterna 1932–33 samtidigt med högern, bondeförbundet och liberalerna, där liberalerna egentligen var deras önskepartner. Samarbetet med bönderna var långtifrån självklart – tvärtom.

Läs hela artikeln utan kostnad i tidskriften Past and Present.

(2019-06-05)