Linköpingsskatten lånas åter ut till Linköping

Statens historiska museum i Stockholm har efter förfrågan beslutat att för tredje året i rad låna ut föremål till Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping. Ett halvt dussin föremål från 1200-talet kommer där att ställas ut från och med april.

Bland det utlånade finns två föremål från den så kallade Linköpingsskatten som totalt består av sex medeltida föremål i förgyllt silver. Skatten, från 1200- och 1400-talen, grävdes på 1500-talet ned i en åker utanför Linköping och återfanns år 1676. Efter inlösen av staten förvarades skatten i de kungliga samlingarna, föregångare till det som idag är Statens historiska museum, och ingår numera i museets samlingar.

– Vi har en mycket generös hållning när det gäller utlåning och deponering av föremål från de samlingar vi anförtrotts att vårda, säger museichef Kristian Berg. Vi vill så långt som möjligt tillgodose regionala önskemål. Därför finns idag utlånade föremål hos nästan alla landets länsmuseer liksom ett stort antal depositioner.

Under senare år har Historiska museet haft omkring 100 låneärenden per år. Varje ärende handlar om allt från ett enstaka föremål till flera hundra objekt. Museet har idag omkring 200 lån som ligger ute på museer och institutioner. Till detta kommer 500 depositioner som tillsammans representerar 10 000-tals föremål.

– Men vi måste göra noggranna avväganden i varje enskilt fall, säger Kristian Berg. Det finns många faktorer att ta hänsyn till. Exempelvis innehåller museets permanenta utställningar många av de efterfrågade föremålen och vi har ett ansvar för att våra besökare ska kunna få se dem, inte minst vår utländska publik.

– En annan viktig faktor är riskbedömningen i samband med utlåning. Museet har alltid det yttersta ansvaret för att föremålen inte kommer till skada. Det handlar inte bara om i vilken kondition föremålen är utan också om slitage, stöldrisk och många andra riskfaktorer. Vissa objekt är t. ex. så sköra och känsliga att de överhuvudtaget inte får flyttas från museet.

(2002-02-08)