Skaftövrakets last berättar om 1400-talets handelsrutter

Foto: Staffan von Arbin/Göteborgs universitet

Foto: Staffan von Arbin/Göteborgs universitet

Forskning vid Göteborgs universitet visar att det så kallade Skaftövraket troligen hade lastat i Danzig i Östpommern och var på väg mot Belgien, då det förliste i Lysekils skärgård omkring år 1440. Moderna analysmetoder av lasten ger nu helt nya svar på hur handel bedrevs under medeltiden.

– Analyserna som vi har utfört ger oss en väldigt detaljerad bild av fartygets sista resa och berättar också om de olika lasternas geografiska ursprung. Mycket av detta är helt ny kunskap för oss, säger marinarkeologen Staffan von Arbin vid Göteborgs universitet.

Det har till exempel inte varit känt tidigare att osläckt kalk exporterades redan på 1400-talet från Gotland.

Skaftövraket hittades redan 2003 på havets botten utanför Lysekil, norr om Göteborg. Ett internationellt forskarteam, lett av Staffan von Arbin, har lyckats kartlägga lastens ursprung och skeppets troliga rutt. Studien bidrar med nya kunskaper om medeltidens handelsvaror och handelsrutter.

I lasten fanns koppar, timmer, kalk, tjära och tegel. Prover på lasten har tagits upp vid tidigare marinarkeologiska undersökningar som genomförts av Bohusläns museum. Men det är först nu som man kunnat analysera dessa med moderna analysmetoder.

Genom analyserna har forskarna bland annat kunnat fastställa att kopparen brutits i två områden i nuvarande Slovakien. Analyserna visar också att teglet, timret och troligen även tjäran har sitt ursprung i Polen, medan kalken av allt att döma kommer från Gotland.

Enligt medeltida källor fraktades koppar från de slovakiska gruvdistrikten i Karpaterna på flodsystemen ned till kuststaden Danzig (Gdansk) i Polen. Staden var under medeltiden också den dominerande exporthamnen för polskt ektimmer.

– Det är därför mycket troligt att det var i Gdansk som fartyget tog ombord sin last innan det gav sig i väg på det som skulle bli dess sista resa, säger Staffan von Arbin.

Lastens sammansättning talar för att skeppet var på väg till någon västeuropeisk hamn när det av okänd anledning förliste i den bohuslänska skärgården. Även här drar forskarteamet slutsatser utifrån historiska källor.

– Vi tror att slutdestinationen var Brygge i Belgien. På 1400-talet var staden ett betydande handelscentrum. Vi vet också att koppar framställd i Centraleuropa skeppades vidare härifrån till olika hamnar runt Medelhavet, däribland Venedig.

I studien presenteras de undersökningar av lasten som nyligen utförts. Dessa resultat jämförs sedan med andra källor från samma tid, både arkeologiska och historiska. Studien har publicerats i den vetenskapliga artikeln ”Tracing Trade Routes: Examining the Cargo of the 15th-Century Skaftö Wreck” i den internationella marinarkeologiska tidskriften International Journal of Nautical Archaeology.

(2022-10-18)