Skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska stärkas

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredare med uppgift att se över vissa frågor som rör bebyggelseskydd och skyddet för lösöre. Utredaren ska bl.a. lämna förslag till regler som innebär ett förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I uppdraget ingår också att utreda möjligheten till skydd för sådant lösöre som väsentligen bidrar till en byggnads kulturhistoriska värde. Särskild utredare blir regeringsrådet Göran Schäder.

– Våra byggnader speglar olika tiders byggnadsteknik, arkitektur och olika kulturhistoriska synsätt. De ger samtidigt en bild av hur levnadsförhållandena och samhället i stort har förändrats genom århundradena. Det är viktigt att vårt bebyggelsearvs kulturhistoriska och arkitektoniska värden kan bevaras och stärkas för framtiden, säger kulturminister Marita Ulvskog.

(2002-12-08)