Släktforska om sjöfolk

Sjöfolks arbete har lämnat många spår efter sig i arkiven, framför allt i sjömanshusens arkiv. I den här handboken ges en översikt över vad arkiven rymmer och belysande exempel visar hur arkivhandlingar kan hittas och tolkas. Tack vare sjömanshusarkiven kan enskilda sjömäns hela arbetskarriär följas och dokumenteras, från inskrivningen i sjömanshuset till avmönstringen från sista fartyget. Att kanske få veta att en sjöman rymt i Boston kan vara den lilla pusselbit som lägger släktpusslet på plats.

Bokens ambition är också att ge en introduktion om sjöfart och sjömansliv till den läsare som inte är så bekant med området och bättre vill förstå äldre släktingars arbets- och livsvillkor. Gårdagens sjömansliv bestod av hårt och farligt arbete under ibland mycket svåra förutsättningar men också både stark kamratlig gemenskap och en tydlig hierarki med skepparens ord som lag. I gruppen sjöfolk ingår även lotsar och fyrvaktare, också väldokumenterade yrkesgrupper i rika arkiv. Dessa yrkesfolk var avgörande för säkerheten för de sjöfarande och i arkiven finns vittnesmål om både lotslärlingar och fyrmästare som räddat förlista till livet.

Släktforska om sjöfolk är nummer 16 i Sveriges Släktforskarförbunds serie av handböcker i släktforskning.

Eva Johansson:
Släktforska om sjöfolk
Sveriges Släktforskarförbunds handbok 16
Utkom 2017