Uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant digital kunskap

Avhandlingen Det digitala uppdraget syftar till att producera ny kunskap om den uppdragsarkeologiska kunskapsproduktionens förutsättningar att skapa relevant kunskap i ett digitaliserat system. Syftet är att bygga en vetenskaplig grund för vidare utveckling av det uppdragsarkeologiska systemets digitalisering. Forskningen syftar också till att hitta framkomliga vägar för att förbättra kunskapsproduktionens användbarhet i mötet med målgrupperna och på så sätt bidra till att göra uppdragsarkeologin mer samhällsrelevant.

Studien använder ett teoretiskt ramverk baserat på “Science and Technology Studies” för att titta på den uppdragsarkeologiska praktiken som en vetenskaplig process. Utgångspunkten är att kunskap inte upptäcks utan skapas i den vetenskapliga processen. En fallstudie med 18 intervjuer presenteras där 34 individer representerar undersökare, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Fallstudien belyser organisationernas förutsättningar att arbeta med digitaliseringsfrågor, deras syn på kunskapsproduktion i den digitala miljön och hur de uppfattar det uppdragsarkeologiska systemets hantering av digital information och arkeologisk kunskap.

Avhandlingens resultat visar på en stor potential att skapa relevant kunskap för uppdragsarkeologins målgrupper i en digital arkeologisk praktik men att de strukturella förutsättningarna inte finns. Studien visar att den digitala informationsinfrastrukturen är otillräcklig och att relationerna mellan uppdragsarkeologins kunskapsproducenter begränsar en kunskapsutveckling.

Utifrån resultaten föreslås flera förändringar av det uppdragsarkeologiska systemet. Genom att tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation nationellt, tydligare föreskriva den digitala praktiken och arbeta närmare uppdragsarkeologins målgrupper, möjliggörs en mer relevant kunskapsproduktion för samhället.

Fredrik Gunnarsson:
Det digitala uppdraget. Om uppdragsarkeologins möjligheter att skapa relevant kunskap i ett digitalt samhälle
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Disputation: 19 januari 2022