Statens historiska museer ska utvärderas

Historiska museet. Foto: Statens historiska museer

Historiska museet. Foto: Statens historiska museer

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Syftet är att bland annat redovisa om Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser, samt belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig.

I myndigheten ingår museerna Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

Statskontorets analys ska:

  • beskriva och analysera hur Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser,
  • belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig,
  • beskriva hur interna och externa faktorer påverkar Statens historiska museers möjligheter att fullgöra sina uppgifter,
  • beskriva hur Statens historiska museer samverkar med andra aktörer och hur samverkan fungerar,
  • belysa faktorer som är av särskild betydelse för effektiviteten i verksamheten, och
  • belysa faktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma för att Statens historiska museer ska ha förutsättningar att fullgöra sina uppgifter framöver.

Statskontoret ska genomföra analysen i dialog med Statens historiska museer, som samtidigt ska bistå Statskontoret i behövliga delar. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 3 april 2021.

(2020-06-30)