Sverige nominerar fäbodbruk till Unescos kulturarvslista

Axi fäbodar i Dalarna 1920. Foto: Karl Lärka. Ur Mora Bygdearkivs samlingar

Axi fäbodar i Dalarna 1920. Foto: Karl Lärka. Ur Mora Bygdearkivs samlingar

Sverige nominerar tillsammans med Norge fäbodbruk till Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Nomineringen görs inom ramen för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Syftet med den representativa listan är att synliggöra mångfalden av immateriella kulturarv från världens alla delar, att öka medvetenheten om dess betydelse samt främja dialog mellan människor.

Den svensk-norska nomineringen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av bland annat representanter från Förbundet svensk fäbodkultur och utmarksbruk samt Norsk Seterkultur i samverkan med Institutet för språk och folkminnen. Det finns en bred förankring och stöd för nomineringen hos enskilda forskare och utövare, föreningar, museer, akademier och lärosäten.

– Helt avgörande för att det immateriella kulturarvet ska leva vidare är att det finns utövare som för kunskapen och färdigheterna vidare till kommande generationer. Fäbodbrukets engagerade aktörer bidrar till att fäbodkulturens levande traditioner bevaras, hålls vitala och fortsätter utvecklas, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Institutet för språk och folkminnen och dess expertkommitté framhåller att fäbodkulturen visar på en komplex och kreativ väv av kulturella och estetiska uttrycksformer, från vallmusik och byggnadstraditioner till mathantverk och muntligt berättande. Kulturuttryck som inte bara vuxit fram ur fäbodsväsendet utan också fortsätter att utvecklas och spridas bland dess samtida utövare.

Beslut om nomineringen väntas tas i samband med konventionens kommittémöte i december 2024. I december 2021 upptogs klinkbåtstraditionen på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Det var första gången som Sverige nominerade något till listan.

(2023-03-24)

Se även Unesco upptar nordisk båtbyggnadstradition på kulturarvslista (2021-12-14)