Tre försvarsanläggningar spås bli turistmål

Oscar II:s fort i Göteborg, Nya Ellenabben vid Karlskrona och Erstabatteriet på Landsort bedöms ha god potential att bli intressanta besöksmål. Det anser Statens fastighetsverk (SFV), som på regeringens uppdrag utrett vad det skulle kosta att bevara och levandegöra sjutton försvarsanläggningar.

Oscar II:s fort i Göteborg

Oscar II:s fort i Göteborg.
Foto: Anders Bodin, Statens fastighetsverk.

De sjutton försvarsanläggningarna har samtliga utpekats av Riksantikvarieämbetet som kulturhistoriskt värdefulla och sju av dem är redan statliga byggnadsminnen. Försvaret har inte längre någon användning av dem och nu behöver regeringen ta ett beslut om hur de ska förvaltas i framtiden.

SFV bedömer att sju av de sjutton fastigheterna har stor potential att utvecklas till populära besöksmål. Ytterligare fyra har relativt goda möjligheter att bli bra besöksmål, medan sex anläggningar bedöms som svårare att levandegöra. En anläggning har inte bedömts jämförbar.

– Oscar II:s fort i Göteborg, Nya Ellenabben i anslutning till världsarvet i Karlskrona och det närmast världsunika Erstabatteriet på Landsort är tre exempel på försvarsanläggningar som vi bedömer ha god potential att bli intressanta besöksmål, berättar kulturarvsspecialist Lena Simonsson.

Enholmen, som är en ö utan fasta färjeförbindelser utanför Slite på Gotland, samt sjunde batteriet på Värmdö är exempel på anläggningar som bedöms ha låg ”levandegörandepotential” och därför sämre prognos att utvecklas för framtiden.

Enholmen på Gotland
Enholmen på Gotland.
Foto: Anders Bodin, Statens fastighetsverk

SFV har fått i uppdrag att titta på kostnader för drift och underhåll av försvarsanläggningarna, vård och underhåll av militär utrustning samt kostnaderna för att levandegöra natur- och kulturmiljövärden. SFV har också haft uppdraget att bedöma de olika anläggningarnas lämplighet för att bli levande besöksmål.

– Vi har på en kort tid lyckats göra en samlad, bred bedömning av sjutton relativt svårbedömda fastigheter. Vi har besökt samtliga anläggningar för att bland annat registrera nuvarande underhållsstatus och material samt bedöma underhållscyklerna. För att bedöma levandegörandepotentialen har vi bland annat tittat på den befintliga infrastrukturen och serviceutbudet i området, tagit reda på pågående kommunala aktiviteter i området och vägt in våra erfarenheter av att levandegöra liknande anläggningar, berättar Lena Simonsson.

– Vi har även räknat på kostnaderna för att bevara eller riva anläggningarna. Våra beräkningar visar att det initialt skulle kosta cirka 90 miljoner att rusta anläggningarna och därefter cirka 7 miljoner per år för underhåll. Det skulle kosta 40 miljoner att riva alla anläggningarna. Att låta dem förfalla är inget alternativ – av säkerhetsskäl, säger Simonsson.

Ingången till kustspaningsradarstationen på Aspö
Ingången till kustspaningsradarstationen på Aspö.
Foto: Anders Bodin, Statens fastighetsverk.

Fastighetsverket har genomfört utredningen i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket, Statens försvars-historiska museer och Statens maritima museer. I nästa steg skall regeringen ta beslut om vilka ekonomiska resurser som ska satsas på de sjutton anläggningarna. Riksantikvarieämbetet har tidigare bedömt att alla anläggningarna har mycket höga kulturvärden och SFV är positiva till ett övertagande av anläggningarna om verket kompenseras för de ökade kostnaderna.

(2007-10-07)