Öresund skiljer och förenar Danmark och Sverige. Sundets yta har sedan urminnes tider burit fartyg med folk som haft olika inriktning med sin färd. Ibland har seglatsen gått på tvären mellan hamnarna på Själland och i Skåne, ibland har den gått på längden genom Sundet på väg in i eller ut ur Östersjön. Resan kan ha gällt örlogsflottor på väg till ett marint slagfält.

Otaliga båtar har varit på väg till någon hamn för inköp eller försäljning av olika varor. Andra fartyg har använt Sundet som fiskevatten. En del båtar har fraktat såväl danskar som svenskar över Sundet i syfte att handla billigt i det andra landet. Många fartyg har bedrivit smuggling eller annan olaglig verksamhet i Sundet. För vissa människor har transporten över vattendraget inneburit livsfara, men också att ett nytt liv i frihet har kunnat påbörjas.

I de äldsta källorna om Öresund möter oss en företeelse som fortfarande existerar, nämligen tulltagandet och tullkontrollen. I begynnelsen fanns tullen skulle man kunna säga. Tullformerna var i äldre tider flera. Idag finns endast utrikestullen kvar. Den spelar dessutom en mindre roll än vad den gjorde för hundra år sedan. Både Sverige och Danmark är medlemmar av EU och har följaktligen en gemensam tullgräns mot ländernas utanför unionen.

Mycket är skrivet om Öresund i allmänhet och tullen där i synnerhet. Vad som saknas är en sammanfattande exposé över Sundets tullhistoria. Från såväl det danska som svenska tullmuseets sida underströks i slutet av 1990-talet att även den urgamla tullverksamheten borde uppmärksammas i samband med öppnandet av Öresundsbron år 2000. Resultatet blev en utställning om tullen i Sundet med en utställningskatalog i form av boken Öresunds Told – Tull i Öresund.

Utställningen spänner – liksom boken – över 900 år. Från den medeltida Skånemarknaden via den långa period då Öresund låg i skärningspunken i maktkampen mellan Sverige och Danmark till legal och illagal trafik i krig och fred under 1900-talet.

Holger Munchaus Petersen, Jan Berggren & Rickard Bengtsson:
Öresunds Told – Tull i Öresund. I krig och fred – på godt og ondt
Told- og Skattestyrelsen – Tullverket
252 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2000