Undersökning av skeppsvrak från 1500-talet

Just nu pågår en arkeologisk undersökning av ett skeppsvrak i Selångersån i centrala Sundsvall. Vraket är daterat till 1570-talet och är därmed äldre än Sundsvall som fick sina stadsprivilegier 1621. Vraket kan berätta om platsens tidiga historia och om fartygsbyggande och sjöfart under 1500-talets slut.

Vraket i Selångersån upptäcktes redan 1994 i samband med schaktarbeten i ån. Länsmuseet i Västernorrland utförde då en besiktning, vilken resulterade i att fyndet blev klassat som fast fornlämning och skyddat enligt Kulturminneslagen.

Under 2003 togs ett årsringsdateringsprov från ett skeppstimmer. Analysen visade att virket till timret fälldes någon gång under åren 1569–1573. Mycket tyder på att vraket är resterna av ett mindre, cirka 15 meter långt transportfartyg. Det finns få undersökta fartyg från 1500-talets slut, den närmsta motsvarigheten är ett danskt fynd.

Genom dykarna och amatörarkeologerna Lennarth Högberg och Anders Vikdahl har Länsstyrelsens fått kännedom om att vraket är utsatt för nedbrytning. Eftersom det är beläget på endast några meters vattendjup far vrakdelarna illa av både is och strömmar. Det har lett till den nu pågående undersökningen som finansieras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län och utförs av Statens maritima museers marinarkeologer med medverkan av Lennarth Högberg och Anders Vikdahl.

Hela vraket kommer inte att grävas fram under den pågående undersökningen. Arkeologerna gräver ett schakt och har som målsättning att få fram mer information om fartygets konstruktion, ursprung och dess användning. Resultatet rapporteras till läns-styrelsen och kommer att utgöra underlag vid planeringen av vrakets framtida bevarande.

(2006-10-05)