Hitta allt om fornlämningar på nätet

Vill du veta om stenhögen bakom huset är en järnåldersgrav eller ta reda på om ruinen i skogen är lämningen efter en torpare? På Riksantikvarieämbetet hemsida finns nu en ny söktjänst där du kan ta reda på mer om fornlämningarna i din omgivning. Tjänsten innehåller information om kända fornlämningar, deras ålder och vilket skydd de har.

Riksantikvarieämbetet lägger nu ut information om landets fornlämningar på Internet. Tjänsten heter FMIS Fornsök och här kan alla söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Det finns uppgifter om runstenar och hällristningar, såväl som gruvor, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är stort, från äldsta stenålder till 1900-tal.

Fornsök innehåller information om över 1,5 miljoner lämningar på ungefär 560 000 platser. Informationen kommer huvudsakligen från inventeringar och arkeologiska utgrävningar och uppdateras kontinuerligt med ny information. Hittills har informationen mest varit tillgänglig och anpassad för yrkesverksamma användare inom samhällsplanering och forskning. Samtidigt har det funnits ett stort tryck från allmänheten att kunna ta del av uppgifterna.

– En hållbar kulturmiljövård bygger på allas intresse och delaktighet. Därför måste kulturarvet också bli tillgängligt och användbart för alla, vilket den nya tjänsten Fornsök bidrar till, säger Sven Rentzhog, chef för Kulturdataenheten på Riksantikvarieämbetet.

Satsningen på Fornsök ingår i ett långsiktigt arbete med att bygga en kulturmiljöportal. Där ska man enkelt kunna hitta information om fornlämningar, bebyggelse och landskap och efterhand också själv kunna tillföra information och synpunkter.

Den här versionen av tjänsten är en testversion där alla är välkomna att lämna synpunkter och kommentarer. Testperioden pågår i sex månader. Fornsök finns här.

(2006-10-10)