Utökade stöd till museerna i budgeten 2022

Kulturminister Amanda Linds pressträff om budgeten.

I dag presenterade kulturminister Amanda Lind satsningar för kulturens återstart som en del av budgeten 2022. Museerna tillförs bland annat extra krisstöd och satsningar på digitalisering av samlingarna.

– Att arbeta mot det kulturpolitiska målet om ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas kräver att nödvändiga investeringar görs i digital omställning. Förslaget innebär att museerna ges förutsättningar att bevara våra gemensamma samlingar på det sätt de själva bedömer är säkrast och ger bäst förutsättningar för såväl ny kunskap som framtida publika erbjudanden, säger kulturminister Amanda Lind.

Staten har ett ansvar för den långsiktiga förvaltningen av våra gemensamma museers samlingar. Enligt kulturdepartementet har pandemin tydliggjort betydelsen av att museernas samlingar finns digitalt tillgängliga med kvalitativa metadata. Att ordna upp och digitisera samlingarna, dvs. konvertera information från analog till digital form är dels nödvändigt för att kunna bedriva en säker och aktiv samlingsförvaltning, dels en förutsättning för både nationell och internationell forskning och kunskapsutveckling.

– Det är en riktig kulturbudget som regeringen presenterar idag, med en nödvändig ekonomisk återstart för kulturen i krisen. Men det är inte utan att vi blir avundsjuka på våra norska kollegor som blivit lovade en miljardsatsning på kulturen. Norska politiker vill lägga cirka en procent av statsbudgeten på kulturell verksamhet, vilket motsvarar 2,3 miljarder. Jag hoppas att vi ser samma resa i Sverige och att man fortsatt förstår museernas betydelse i samhället, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för organisationen Sveriges Museer.

Ett antal statliga museer får extra krisstöd i höständringsbudgeten på 100 miljoner kronor. Det gäller Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Judiska museet, Ájtte, Svenskt- fjäll och samemuseum och Zornsamlingarna.

– Museerna har gjort en fantastisk resa under pandemin med 216 miljoner digitala besök. Museernas digitala kreativitet och snabba omställning gav människor runt om i landet chansen att upptäcka museer, samlingar och se visningar de inte vanligtvis skulle upplevt. Att förstärka arbetet med digitaliseringen hos museerna är viktigt även för kunskapsutveckling och forskning, säger Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen föreslår att Riksarkivets förvaltningsanslag förstärks med 23 mnkr under 2022 för att täcka ett underskott i Riksarkivets verksamhet med digitaliseringstjänster vid den verksamhet som bedrivs i Västernorrland. Underskottet har uppstått i ett projekt gemensamt med Skatteverket som avser att digitisera bouppteckningar och skapa en e-tjänst.

– Förslaget ger Riksarkivet möjlighet att täcka det underskott som uppstått i ett projekt som ytterst syftar till effektivisering i den statliga förvaltningen och öka servicen till enskilda medborgare, säger Amanda Lind.

Den regionala kulturen förstärks ytterligare med 100 miljoner permanent per år genom Kultursamverkansmodellen, vilket tidigare aviserats.

(2021-09-14)

Se även Extramiljoner till museer och arkiv i höstbudgeten (2020-09-09)