Väghistoria

Vägar

Då vi reser på det svenska vägnätet kommer vi medvetet eller omedvetet i kontakt med vår gemensamma väghistoria. Mötet visar sig ofta som spår efter äldre vägsträckningar i landskapet och enstaka äldre skyltar eller så kan vi se gamla vägräcken och milstolpar som kantar vägarna.

Författaren tar med läsaren på en redogörelse som kortfattat tar avstamp i det äldre vägnätets utveckling för att via det gryende industrisamhällets utmaningar i mitten av 1800-talet övergå till en beskrivning av den explosionsartade tekniska utvecklingen under 1900-talet. Vägbyggandets standardisering, 1940-talets förstatligande av vägbyggande och underhåll, efterkrigstidens storskaliga expansion samt de senaste decenniernas trafiksäkerhetsmässiga satsningar är givna ämnen, men även mindre kända vägrelaterade företeelser berörs.

Grunden för bokens historiska framställning utgörs av Trafikverkets vägtyps- och epokindelning som är basen för det omfattande kulturvägsarbetet som bedrivs inom verket. Boken är rikligt illustrerad med nytagna och äldre fotografier och med tekniska illustrationer.

Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med inriktning på frågor som rör bevarandet av industrisamhällets byggnader, anläggningar och material. Han han tidigare utkommit med Våra broar en kulturskatt och Bevara betongen.

Sven Olof Ahlberg:
Vägar. Historia – teknik – material
Balkong Förlag/Trafikverket
Utkom 2016