Virkesmätningens historia i Sverige

Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots betydelsen för landets skogsnäring har mätningen till stor del varit okänd. Med Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige byggs kunskapen om virkesmätningen upp från grunden.

Boken sträcker sig från den första mätningsföreningens tillkomst 1892 till mätningsföreningarnas ombildning till opartiska organ, över den senare framväxten av en ny ordning för att skapa och upprätthålla regler för mätning, liksom de omfattande förändringar som skedde i mätningens lokalisering, metoder och teknik. Som avslutning presenteras genombrottet i vår tid för nya metoder och ny teknik via omfattande utvecklingsarbete på central nivå.

Mitt emellan virkesintressen skildrar vem som har mätt det virke som skogsindustrin använder, hur virket har mätts och hur resultatet av mätningen har redovisats till säljare och köpare från åren runt sekelskiftet 1900 och fram till våra dagar. Virkesmätningen sätts in i de större sammanhang som utgörs av skogsbrukets och skogsindustrins omvandling under lite mer än ett sekel, belyser dess betydelse för virkeshandelns och skogsnäringens utveckling under denna tid och skildrar de konflikter och förtroendekriser vars lösningar fick betydelse för hur denna viktiga råvarumarknad fungerade.

De stora dragen i virkesmätningens utveckling kompletteras med sex specialberättelser, som mer i detalj undersöker särskilda aspekter av mätningens historia under längre eller kortare perioder.

Ronny Pettersson är fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia på Stockholms universitet. Han har tidigare skrivit bland annat Ett reformverk under omprövning. Skifteslagstiftningens förändringar under första hälften av 1800-talet.

Ronny Pettersson:
Mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Utkom 2011