Waldemarsudde blir självständigt från Nationalmuseum

Waldemarsudde

Regeringen föreslår i vårbudgeten för 2017 att konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs organisatoriskt från Nationalmuseum. Med förändringen får Prins Eugens Waldemarsudde ökade förutsättningar att bedriva en bra verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Förslaget väntas träda ikraft den 1 juli 2017.

Frågan har utretts och förberetts under en lång tid. Genom att avskilja Prins Eugens Waldemarsudde från Nationalmuseum, löser regeringen de organisatoriska problem som har funnits sedan staten tog över ansvaret år 1995. Verksamheten kommer framöver i dess helhet ingå i stiftelsen och de medel som i dag går till Prins Eugens Waldemarsudde via myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, kommer istället att utgå via anslaget ”Bidrag till vissa museer”.

Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kommer framöver att enbart heta Nationalmuseum.