110 nya budgetmiljoner till kulturen

Kulturen får ytterligare drygt 110 miljoner kronor i budgeten för år 2001. Konstnärernas villkor och kulturinstitutionerna, främst de centrala och regionala museerna, prioriteras. Regeringen föreslår satsningar på museerna på sammanlagt omfattar 84 miljoner kronor under åren 2000–2003, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

Bland de centrala museerna får t.ex. Statens historiska museer en förstärkning med 2 miljoner kronor. Därutöver 2,5 miljoner kronor till särskild museipedagogisk satsning. För att utveckla verksamheten vid Marinmuseum i Karlskrona, föreslås en höjning av anslaget till Statens sjöhistoriska museer med 1 miljon kronor, vilket tillsammans med den ökning som tidigare beräknats innebär en permanent förstärkning med 2 miljoner kronor. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ges ett förstärkt stöd med sammanlagt 4,3 miljoner kronor. Under innevarande år därutöver ett engångsstöd på 3,5 miljoner kronor.

Vidare innebär satsningen att Statens historiska museum och Nordiska museet vardera får 2,5 miljoner kronor årligen för att stödja de regionala museernas arbete samt bidra till erfarenhetsutbyte, metodutveckling och forskning inom museisektorn. Regeringen föreslår att utvecklingsbidraget till de regionala museerna höjs med 3 miljoner kronor fr.o.m. år 2001 i syfte att få en bredare samverkan med institutioner och organisationer på regionala och lokal nivå.

För vissa statliga myndigheter och bolag – däribland många kultur- institutioner – utgör hyreskostnaden en betydande del av tilldelat anslag, vilket dessa uppmärksammat som en orsak till ekonomiska problem. Med anledning av detta skall Regeringskansliet skyndsamt se över frågan om lokalförsörjning för statliga myndigheter och vissa bolag.

Till följd av de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan har arkivmyndigheternas uppgifter utökats. För att förbättra arkivmyndigheternas möjligheter att fullgöra sina uppgifter vad gäller de kyrkliga arkiven ökas anslaget till Riksarkivet och landsarkiven med 500 000 kronor. För att främja Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhet ökas anslaget till Riksarkivet och landsarkiven med 800 000 kronor.

Arkiven är en viktig del av kulturarvet och har stort värde när det gäller att belysa samhället och dess utveckling. Regeringen avser att under hösten 2000 tillkalla en särskild utredare för att se över arkivväsendet. Ett av syftena är att föreslå åtgärder som underlättar för nya grupper att använda arkiven och som förbättrar arkivens tillgänglighet.

Kulturreservat är en ny skyddsform som infördes med miljöbalken. Skyddsformen, som innebär en möjlighet att skydda värdefulla kulturpräglade landskap, har mötts av ett stort intresse runt om i landet och fyller ett mycket viktigt behov. En höjning av det statliga anslaget till kulturreservaten med 5 miljoner kronor fr.o.m. år 2001 föreslås. En särskild utredare tillkallas med uppdrag att utreda och lämna förslag om ett förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt att överväga möjligheten att låta byggnadsminnesförklaringar omfatta även lösöre.

(2000-09-21)