201 miljoner kronor till kulturmiljövård i länen

Riksantikvarieämbetet har gjort en första fördelning av årets bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Totalt har drygt 201 miljoner kronor fördelats i årets första fördelningsbeslut.

– Inför beslutet tittar vi bland annat på hur väl ansökningarna uppfyller de övergripande målen för kulturmiljöområdet. Vi gör även en bedömning av länsstyrelsernas strategiska ansats och vilka effekter bidragen förväntas ge, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Riksantikvarieämbetet fördelar varje år anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Årets anslag är drygt 259 miljoner kronor, vilket är ungefär på samma nivå som förra året. Dock sparar regeringen i år cirka 9 miljoner kronor för egen disposition, jämfört med knappa 2 miljoner förra året.

Bidraget ska användas till åtgärder inom byggnadsvård, kulturlandskapsvård, fornvård, arkeologiska åtgärder eller informationsinsatser. Länsstyrelserna får själva bestämma hur bidraget ska fördelas mellan insatser och projekt i länet. Medel som dock öronmärks är 5 miljoner kronor som ska användas till kunskaps-uppbyggnad om det moderna samhällets kulturarv.

Drygt 3 miljoner kronor har tilldelats särskilda utvecklingsprojekt som fortsätter eller avslutas under 2005. Bland annat ska pengarna användas för utvärdering och erfarenhetsåterföring inom projektet Svenska industriminnen.

(2005-02-24)