År 1876 inrättades uppfostringsanstalten Hall utanför Södertälje. Anstalten var en av de första anstalterna i Sverige som tog emot pojkar i åldrarna 10-15 år som hade dömts i domstol till att insättas på uppfostringsanstalt. Dessutom tog Hall emot pojkar som låg i riskzonen för att bli brottsliga.

Uppfostringsanstalter var under 1800-talet ett europeiskt fenomen och flera länder hade under mitten av 1800-talet inrättat uppfostringsanstalter. Hall var en plats för såväl straff, arbete och utbildning samt en plats för avskiljning från samhället där vistelsen skulle förbereda pojkarna/de unga männen för ett liv utanför institutionen.

Avhandlingens övergripande syfte är att ta reda på hur Hall placerades i kraftfältet mellan staten och civilsamhället samt mellan fångvård och skola. Vad var egentligen en uppfostringsanstalt och hur förändras dess innebörder och identitet? Flera analyser har visat att anstalten hade tydliga associationer till fångvården beträffande språkbruk, metoder och bestraffningar. Samtidigt är det inte helt klart vilket klientel som anstalten skulle ta emot och vad anstaltens uppgift var. Det fanns dessutom otydligheter om hur barnen och ungdomarna skulle behandlas och vad anstalten förväntades åstadkomma med de intagna.

Fångvårdens reformering som pågick under samma tidsperiod som Hall inrättades gav med största sannolikhet idéer för anstaltens organisation och utformning men samtidigt utvecklades anstalten i en allt mer pedagogisk inriktning präglad av tidens syn på barn och barndom. Det är därför associationerna till fångvården leder till att anstalten blir kritiserad. I samband med den nya lagstiftningen år 1902 och år 1924 blev Hall en av flera anstalter samtidigt som staten förespråkade pedagogiska inrättningar.

Diskussionen om Hall behöver betraktas mot bakgrund av de diskursiva förskjutningar som pågick under Halls verksamhetsperiod. När Hall inrättades så var det framförallt den juridiska, moraliskt/religiösa diskursen som gjorde sig märkbar som senare ersattes av en medicinsk, pedagogisk diskurs. När staten tillsätter en utredning för att diskutera skyddshemmen år 1935 får föreningen kritik för att de inte klarade av sitt uppdrag. Det leder till att det tas beslut om att Hall ska lägga ned sin verksamhet samt att byggnaderna ska övergå i statlig ägo men med en annan verksamhetsinriktning: fångvård.

Ulrika Norburg:
Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem? Åkerbrukskolonien Hall för pojkar år 1876-1940
Institutionen för tema, Linköpings universitet
Disputation: 29 september 2015
Opponent: docent Roddy Nilsson, Institutionen för historiska studier, Linnéuniversitetet