Arbetslivsmuseer får dela på fyra miljoner

Riksantikvarieämbetet har beslutat att 70 arbetslivsmuseer får dela på sammanlagt fyra miljoner kronor. Bidragen syftar till att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. De projekt som fått bidrag är projekt som är inriktade på att vårda det materiella kulturarvet, bygga upp kunskap kring den verksamhet som visas eller utveckla den publika verksamheten.

Störst bidrag får Föreningen Bogserbåten Herkules och Kalmarsund VIII (200 000 kronor vardera) samt Stiftelsen Skärgårdsbåten och Järnvägshistoriska Riksförbundet (150 000 kronor vardera).

I Sverige finns idag ett stort antal museer som föreningar och enskilda personer har byggt upp kring arbetsplatser och arbetsliv olika av slag. Miljöerna kan vara allt från museijärnvägar och ångbåtar till brännerier och glasbruk. Många gånger är det museer som människor skapat av de miljöer som de själva arbetat och levt i.

– Det finns fantastiska eldsjälar bakom arbetslivsmuseerna. Museerna drivs ideellt, av lust och glädje och med ett djupt engagemang och stor kunskap, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Antalet arbetslivsmuseer har ökat markant under 1990-talet. De finns i alla regioner, inte bara i de som drabbats hårt av strukturförändringar de senaste åren. Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet uppdraget att fördela fyra miljoner kronor för 2002. Över 270 ansökningar har kommit in till Riksantikvarieämbetet. Tillsammans uppgår ansökningarnas sökta belopp till över 42 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet anser att många fler ansökningar än de som nu beviljas bidrag skulle förtjäna stöd och arbetar för att permanenta bidraget till arbetslivsmuseer.

– Arbetslivsmuseernas verksamhet har stor betydelse för människors ökade delaktighet och engagemang för kulturarvet. Därför är det viktigt arbetslivsmuseerna får möjligheter till stabil och kontinuerlig verksamhet, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Beslutet om fördelningen har fattats av Riksantikvarieämbetet i samråd med Statens kulturråd, Riksarkivet, Arbetets museum, Nordiska museet, Tekniska museet, Statens försvarshistoriska museer, Statens sjöhistoriska museer och Sveriges järnvägsmuseum.

(2002-06-10)