Arkeologisk utgrävning i Veddige

I början av oktober började arkeologer från Riksantikvarieämbetet gräva ut en fornlämning vid Diseflats industriområde i Veddige i Halland. Redan första dagen kom rester av stolphål, härdar och kokgropar fram när matjorden schaktades bort.

Vid Veddige finns otaliga spår av att människor verkat ända sedan stenåldern. I Diseflats industriområde, sydväst om samhället, hoppas arkeologen Ewa Ryberg och hennes kollegor från Riksantikvarieämbetet kunna hitta lämningar från yngre stenålder till medeltid. Spår av sådana hittades under förundersökningen år 2000 och de ledde till den nuvarande slutundersökningen, som väntas vara klar i slutet av månaden.

År 2000 hittades fynd av flintmaterial, härdar, gropar, en kokgrop, rännor/diken, stolphål och årderspår. Rännorna/dikena kan vara boplatsspår från vikingatiden (runt år 1000), tidig medeltid (runt år 1100) eller rester av gränsdragningar mellan tegar, små åkerytor. Stolphålen och andra rännor är antagligen rester av ett hus.

Flintmaterialet tyder på att platsen varit använd under yngre stenålder. Groparna och härdarna kan vara spår av rituella aktiviteter under bronsålder. Arkeologerna hittade också lämningar som kan vara rester av byggnader från medeltid eller historisk tid

Den arkeologiska undersökningen görs av Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar med anledning av Varberg kommuns planerade utbyggnad av Diseflats industriområde. På Riksantikvarieämbetets hemsida kan man följa utgrävningarna i Veddige.

(2006-10-17)