Den svenska flottan under 500 år

I juni 1522 seglade ett antal inhyrda fartyg från Lübeck in i Slätbaken i Östergötland. Deras ankomst blev startskottet för den statliga svenska örlogsflottan. Under de 500 år som gått sedan dess har flottan verkat under de mest ombytliga förhållanden. Teknikskiften och föränderliga politiska landskap har tvingat fram anpassningar till ständigt nya förutsättningar.

Boken Sjömakt och sjöfolk följer den svenska flottans utveckling över seklerna ­– en berättelse om fartyg och besättningar i krig och i fred. Här skildras såväl klassiska sjöslag som konvojer, transporter och patrulleringar. Fartygstyper passerar revy: linjeskepp, monitorer, ubåtar och kustkorvetter. Alla utgör de sin tids svar på hur sjökrig förs mest effektivt. Berättelsen inrymmer även de människor som levt och verkat inom flottan som befäl, sjömän, varvsarbetare, lotsar eller kartografer och även deras familjemedlemmar.

Boken är den första skildringen av den svenska örlogsflottans historia sedan 1940-talet som baseras på omfattande ny forskning. Stoffet återges av historikerna AnnaSara Hammar och Lars Ericson Wolke, båda med djup kunskap i marin historia.

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Han har tidigare arbetat vid Krigsarkivet i Stockholm och är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Flera av hans 40-tal böcker behandlar Östersjöområdets militära historia, till exempel Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 och Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år. AnnaSara Hammar är filosofie doktor i historia. Hon disputerade 2014 på avhandlingen Mellan kaos och kontroll. Social ordning i svenska flottan 1670–1716.

Lars Ericson Wolke & AnnaSara Hammar:
Sjömakt och sjöfolk. Den svenska flottan under 500 år
Nordic Academic Press
Utkom 2022