Faxeholm i maktens landskap

Hur gick det till när det svenska riket expanderade norrut och införlivade Hälsingland? Denna avhandling är uppställd som en generalhypotes över denna långt utdragna process, som tar sin utgångspunkt i den samhälleliga kollaps som är skönjbar under 500-talet.

De inhemska maktstrukturer som gradvis byggdes upp efteråt kom under medeltidens inledande århundraden att få känna på en centralsvensk strävan efter att vinna kontroll över området. Kyrkan var till att börja med framgångsrikare än Kronan, men ingendera parten kan sägas ha haft reell kontroll innan 1310-och 1320-talen. Hälsingland förefaller ha stått i en närmast tributär relation till de centrala maktstrukturerna fram till dess.

Processen kan anses vara fullbordad i och med Kronans övertagande av fästet Faxeholm 1398 till vilket förvaltningen centraliserades. I avhandlingen diskuteras såväl materiella som skriftliga källor och en diskussion förs avslutningsvis om huruvida dessa representerar kontroll eller en brist på auktoritet.

Mats Mogren
Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi
Arkeologiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 29 september 2000
Fakultetsopponent: professor Jussi-Pekka Taavitsainen, Åbo universitet