Förluster av svenska fälttecken 1708–1709

Slaget vid Poltava har alltsedan det utkämpades varit omtalat, omskrivet och omdiskuterat. Inget tvivel råder om slagets utgång, inte heller om att det i praktiken markerar inledningen till avslutningsfasen av vår s.k. stormaktstid. Enskildheter i slaget har man dock tvistat om, bl.a. styrkeförhållanden och förluster på den svenska sidan. Som ofta är fallet i vetenskapliga sammanhang emanerar diskussionen i brister eller snarare lakuner i källmaterialet. Den svenska hären gick i sin helhet förlorad och med den kansliets s.k. fältarkiv vilket aldrig återfunnits. De handlingar som eventuellt räddades och de som sedan kan ha upprättats och bl.a. kasta ytterligare ljus över slaget och den följande kapitulationen vid Perevelotjna torde ha förkommit i samband med kalabaliken i Bender 1713.

När Bertil Wennerholm på nytt tar upp slaget och de svenska förlusterna till granskning gör han det från en okonventionell men inte desto mindre viktig utgångspunkt – svenskarnas förluster i slagets olika skeden av förbandens fanor och standar. Denna, tidigare oprövade väg, har givit ett viktigt bidrag till att dels nyansera och dels bekräfta tidigare uppgifter varigenom helhetsuppfattningen om Poltavaslaget kunnat göras fastare i konturerna. Även förlusterna i samband med nederlaget för Lewenhaupts armé vid Lesnaja 1708 och de olika striderna fram till Poltava tas upp i detta arbete.

Wennerholms viktigaste källmaterial är de av ryssarna i olika skeden av fälttåget 1708-1709 upprättade listorna över tagna svenska fanor och standar. Kopior av dessa listor erhöll Wennerholm ur sovjetiska arkiv i samband med en forskningsresa 1980 till dåvarande Leningrad och Moskva. Listorna lämnar också upplysningar om färger och ornering och utgör därmed även ett väsentligt bidrag till kunskapen om de svenska fälttecknens utformning.

De viktigaste trofélistorna har återgivits i parallell rysk originaltext och svensk översättning. För denna del av arbetet har Ingegerd Nordlander svarat. Därmed får forskningen tillgång till källmaterial av vikt för det fortsatta arbetet.

J. Bertil R. Wennerholm:
Emporterade troféer. Karl XII:s ryska fälttåg 1708–1709 i belysning av uppgifter om förluster av svenska fälttecken
Militärhistoriska Förlaget
185 sidor, illustrerad
Utkom 2000