Debatt

”Frågan fortfarande obesvarad”

Byggnadsnämndens ordförandes kommentar med rubriken Respekt för bebyggelsen vid ombyggnad av KVS ger upphov till ett par frågor.

I modern tid har följande fem byggnader rivits på KVS-området: Andra byggnaden byggd 1904, värmecentral med skorsten, byggd 1904, Epidemin (avd 4), byggd 1913, underläkarvillan, byggd 1939 och nya personalbostadshuset, byggt 1939. Följande fyra hus har renoverats: Annex 1, byggt 1907, överläkarvillan, byggd 1908, huvudbyggnaden, byggd 1910 och portvaktshuset, byggt 1931.

Kvar finns idag ytterligare fyra byggnader, i behov av renovering: ursprungsbyggnaden (köket), byggd 1903, tvätt- och personal-bostadshuset, byggt 1925, obduktions- och bårhuskällarna, byggda 1916 och garage/förrådsbyggnaden, byggd 1925. Dessa sistnämnda fyra byggnader kommer nu troligen också att rivas, om byggnads-nämnden får sin vilja igenom.

Av ovan nämnda tretton byggnader har nio rivits/planeras att rivas. Dessutom byggs fyra höghus invid huvudbyggnaden, i samma höjd som denna och i den park som länsstyrelsen i sitt kulturmiljöprogram identifierat som en särskilt värdefull kulturmiljö (tillsammans med byggnaderna från 1903, 1925 osv.).

Detta kallar byggnadsnämndens ordförande för ”ett respektfullt förhållningssätt”. Respekt betyder aktning, vördnad och hänsyn. Vari ligger vördnaden och hänsynen i ovan beskrivna scenario?
Och vår ursprungliga fråga kvarstår helt obesvarad: Vems ansvar är det att tillse att Vejbystrands kulturhistoria bevaras och finns tillgänglig för framtida generationer?

Lars Olefeldt och Pia Malmros