Hembygdsförbunden kritiska till Agenda kulturarv

Sveriges Hembygdsförbund har undersökt hur de regionala hembygdsförbunden arbetat med Agenda kulturarv, som startades 2001 av Riksantikvarieämbetet i syfte att förnya kulturmiljövårdsarbetet. Av 26 regionala hembygdsförbund har 22 medverkat.

Majoriteten av förbunden har gjort mindre insatser, som att närvara vid något av de nationella seminarierna, deltagit i referens- och diskussionsgrupper och medverkat vid utskick av enkäter till hembygdsföreningar. Tiotalet förbund har i egen regi eller i samverkan med andra ordnat temadagar, konferenser, kurser och dokumentationsprojekt.

Majoriteten av de regionala förbunden anser att Agenda kulturarv som grundtanke är mycket god, men förbunden är också mycket kritiska. De uppger att Agenda kulturarv har varit ostrukturerat och med ett svårförståeligt budskap, att hembygdsrörelsens kompetens och erfarenheter har ifrågasatts som relevanta för Agenda kulturarv och att resultatet inte motsvarar de stora medel som lagts på projektet.

I undersökningen framkommer också att många av de regionala förbunden tycker att Agenda kulturarv har varit alltför toppstyrt och institutionerna inom en del regioner tycks länge ha ansett sig ha ensamrätt till projektet. Dessutom har många förbund angett att Agenda kulturarv inte känts vidare nydanande. Istället är det bara ett nytt namn på vad hembygdsrörelsen redan arbetar med.

Förbunden är inte bara negativa. Flera uppger att den professionella kulturarvssektorn har förändrat sin negativa syn på hembygdsrörelsen under projektets gång.

(2004-12-22)