Humaniora i välfärdssamhället

Humaniora genomgick en djupgående förändring under efterkrigstiden, både som vetenskapsfält och kulturell företeelse. Av många kom humanistiska studier gradvis att uppfattas som en överflödig lyxföreteelse och klassisk bildning tappade mark i utbildningssystemet. Naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap hade avgjort lättare att motivera sin existens i folkhemmets Sverige. Men även om humaniora kan sägas ha varit på defensiven, så är detta långtifrån hela bilden. Denna antologi visar tvärtom att det humanistiska kunskapsområdet gjorde sig starkt gällande i efterkrigstidens välfärdssamhälle.

Humaniora i välfärdssamhället innehåller texter om brott och straff, skola och pedagogik, kristendom och sekularisering, invandring och tvåspråkighet, kulturarv och stadsförnyelse, miljödebatt och ekologi, försvar och propaganda, press och bokmarknad, folkhemmets samhällsvisioner och reformpolitik. Tillsammans visar de hur humanister och humanistisk kunskap i allra högsta grad var verksamma i och påverkade Sverige från 1940-talet till 1980-talet. Boken knyter an till de internationella forskningsfälten kunskapshistoria och humanioras historia och innehåller bidrag av ett tjugotal svenska forskare från ett antal olika discipliner och lärosäten. Sammantaget ger den inte bara en mångskiftande bild av humanioras utveckling och status utan också ett nytt intressant perspektiv på den svenska efterkrigstiden.

Antologin är en uppföljning till Johan Östlings, Anton Janssons och Ragni Svensson Stringbergs monografi Humanister i offentligheten. Redaktörer har varit Johan Östling, professor i historia, Anton Jansson, docent i idé- och lärdomshistoria och Ragni Svensson Stringberg, lektor i förlagskunskap och historia. Övriga medverkande är Peter Bennesved, Ingrid Berg, Fredrik Bertilsson, Anders Burman, Marie Cronqvist, Erik Erlanson, Karl Haikola, Isak Hammar, Peter Henning, Joakim Landahl, David Larsson Heidenblad, Linnéa Lindsköld, Anders Pedersson, Ann Steiner och Hampus Östh Gustafsson.

Johan Östling, Anton Jansson & Ragni Svensson Stringberg (redaktörer):
Humaniora i välfärdssamhället. Kunskapshistorier om efterkrigstiden
Makadam förlag
Utkom 2023