Mariestads historia

Bokomslaget

Boken Mariestads historia. Förhistorien och tillkomsten handlar om Mariestads äldsta historia, från hur den första bebyggelsen skedde och förändrades och så småningom växte vid Vänerns strand. Den utgör samtidigt ett stycke svensk och regional historia.

Här kan man läsa om hednagudarnas tid, kristendomens insteg, runstenarnas korta meddelanden. Åke Möller redogör för maktens strukturer och för farlederna på vatten och på land. Han berättar hur bebyggelsen flyttades efter omständigheterna, hur sjukdomar och farsoter drog fram genom landet.

Mariestads historia blir en spegel av det framväxande svenska riket, där Gustav Vasa blev en centralgestalt. Här tecknas också striden mellan hans söner Erik, Johan och Karl, där hertig Karl, senare Karl IX, blev en viktig makthavare i regionen. Här finns dokument som privilegiebrevet när Mariestad blev stad. Här skildras hur oansenliga de första husen och bondgårdarna, och var och hur större byggnader uppfördes i omgångar. Den mäktiga domkyrkans tillkomst beskrivs och jakt, fiske och sjöfart under seklernas lopp behandlas.

Boken innehåller också många personporträtt: biskopar, riddare, fogdar, starka kvinnor, präster, storbönder och blivande kungar.

Åke Möller är bosatt i Mariestad, Han är från början bankman men är sedan många år etablerad som skribent i regional och lokal historia, både i bokform och i tidningar och tidskrifter.

Åke Möller:
Mariestads historia. Förhistorien och tillkomsten
Carlsson Bokförlag
Utkom 2019