Möten i järnålderns Värmland

Pernilla Schedin tar i sin avhandling upp olika typer av kontakter som kan ha skett i ett järnålderssamhälle. Kontakter har länge diskuterats som något könsneutralt men ändock underförstått något som skett mellan stormän eller andra ledare under järnåldern. Kontakterna kan ha bestått i gåvoutbyten, handel, giftermål, krig och plundring samt resor av olika anledningar.

För att kunna diskutera kontakter på ett nytt sätt använder Schedin ett genusperspektiv. Med genus menas här socialt och kulturellt konstruerat kön vilket innebär att olika människor uppträder på olika sätt beroende på bakgrund, ålder, social tillhörighet m.m.

Avhandlingsförfattaren har utarbetat en metod för att arbeta med kontakter utifrån ett genusperspektiv och applicerar den på ett material ifrån en järnåldersgård i Värmland. På en gård formas de kontakter som gårdens medlemmar har med andra människor utanför gården och de produkter som framställs på gården används i kontakten. När det gäller gravmaterial ser resultaten av kontakterna annorlunda ut. Här kommer ytterligare dimensioner in eftersom religiösa värderingar har en mer framträdande roll än i boplatsmaterialet. Författaren diskuterar tre olika gravmaterial från Värmland och från tre olika perioder under järnåldern. Under dessa perioder kan olika typer av kontakter spåras i materialen.

Pernilla Schedin diskuterar också skapandet av ett administrativt landskap, i detta fall Värmland. Hon menar att olika kontaktområden var i bruk under olika tider av järnåldern. Dessa kontaktområden formade slutligen det Värmland som vi känner till från tidig medeltid. Resan som företeelse visar sig vara av stor betydelse. Resor kan ha skett på vattenvägar eller till lands, men även in i döden och till nästa liv. Författaren argumenterar också för att de flesta människor under järnåldern kan ha rest men i olika utsträckning och fått olika typer av status genom detta.

Pernilla Schedin:
Möten med Värmland – om kontakter under järnåldern
Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet
Disputation: 8 september 2000