Museisatsningar i kulturbudgeten

Fri entré till museerna, permanent stöd till arbetslivsmuseer och fördubblad kyrkoantikvariska ersättning. Det är något av innehållet i kulturbudgeten för 2003.

Fri entré föreslås införas på statliga museer under 2004. Dialog inleds med statliga museimyndigheter samt Stiftelsen Nordiska museet och under vissa förutsättningar, Stiftelsen Tekniska museet om omfattning, resurser och praktiska frågor. Från 2004 avsätts drygt 90 miljoner kronor per år för fri entré.

Museisektorn föreslås få ytterligare ca 50 miljoner kronor – utöver sedvanlig pris- och löneomräkning. Nobelmuseet i Stockholm permanentas, anslaget höjs till Världskulturmuseet i Göteborg inför öppnande 2004, stödet ökar till Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges Teatermuseum, Arbetets museum, Marinmuseum i Karlskrona och Historiska museet, 4 miljoner kronor per år öronmärks för permanent stöd till landets arbetslivsmuseer. Från 2004 föreslås också ett statligt bidrag till försvarshistoriskt museum i Boden.

Forum för levande historia öppnas under det kommande året. Fr.o.m. årsskiftet utgår 40 miljoner kronor per år till verksamheten.

Kulturarvs-IT föreslås permanentas. Vården och tillgängliggörandet av dokument, fotografier m.m. från lokala och regionala kulturinstitutioner började som en försöksverksamhet 1999. Nu tillförs kulturbudgeten 13 miljoner kronor per år för en permanent verksamhet.

Den s.k. kyrkoantikvariska ersättningen till Svenska kyrkan höjs från 50 till 100 miljoner kronor under 2003.

(2002-10-09)