Nätverk bildas för kustförsvarets miljöer

Dagens omläggning av det svenska försvaret är den största sedan 1920-talet. Det fasta invasionsförsvaret avvecklas och därmed skrotas i stort sett alla anläggningar för kustförsvar runt om i landet. Statens maritima museer bjuder därför in till ett nationellt forum den 9 april kring frågor som rör bevarande och dokumentation av kustförsvarets anläggningar och befästningar, i syfte att finna samverkansformer.

Parallellt med den pågående försvarsomläggningen växer intresset för kalla krigets betydelse som en del av vårt gemensamma kulturarv. Statens maritima museer arbetar med frågor som rör bevarande, kunskapsuppbyggnad och förmedling av sjöförsvarets kulturmiljöer, vilka nu försvinner i snabb takt i och med försvars-omläggningen. Men myndigheten vill inte att lämningarna enbart reduceras till militärhistoria.

– Vi vill anlägga ett mer kulturhistoriskt perspektiv, befästningarna kan berätta om ett avsnitt i Sveriges historia som på olika sätt engagerade stora delar av befolkningen, säger Björn Nyberg, intendent vid Statens maritima museer som nu sammankallar intresserade.

Forumet initieras genom ett seminarium som hålls den 9 april på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Syftet är att skapa en mötesplats för myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda som är aktiva i frågor som berör marinens och kustartilleriets befästningslämningar och minnen av kalla krigets invasionsförsvar.

Seminariet, med titeln ”Bevarandeproblematik kring ett kamouflerat kulturarv”, kommer att innehålla diskussioner om behovet av ett nätverk och samverkansformer liksom presentationer av fort och batterier.

(2005-03-20)