Det är inte säkert att staten ska äga alla de kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som den äger idag. Riksantikvarieämbetet föreslår nu nya kriterier för det kulturarv som skall ägas av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Det viktigaste skälet till att en fastighet skall vara i statens ägo skall vara för att säkra medborgarnas tillgång till platsen och möjlighet att uppleva den. Platserna ska också berätta statens egen historia.

– Fastigheterna ska berätta om olika satsningar i samhälls-utvecklingen. Till exempel kan försvarsanläggningar berätta om hot genom tiderna och samhällets svar på dessa, berättar Anna Klint, som arbetat med de nya kriterierna.

Konsekvensen av förslaget till nya kriterier kan bli att staten kommer att äga färre fastigheter, men dessa blir i gengäld mer välmotiverade.

– Förhoppningsvis får då staten också bättre möjligheter att förvalta och tillgängliggöra platserna.

De fastigheter som inte passar in i den mer målinriktade fastighetsportföljen kan säljas. Deras kulturhistoriska värde kan fortfarande vara stort och tas bättre om hand av någon annan aktör, offentlig eller privat. Statens fastighetsverk skall nu se över sitt fastighetsinnehav och pröva den nya modellen i praktiken.