Organiseringen av Nordens statsbärande skikt

I dag är likheterna mellan de nordiska länderna stora. Men så har det inte alltid varit. Innan dagens nationalstater tillkom i början av 1900-talet rådde i själva verket starkt divergerande statsskick och samhällssystem i Norden. Göran Norrby har studerat på vilka olika sätt de nordiska staterna valde att ordna sina statsbärande skikt.

Ordnade eliter analyserar och jämför dels hur maktstrukturerna och makteliterna har ombildats i Norden under perioden 1660–1920, dels hur de nordiska furstemakterna har utformat de ekonomiska och symboliska styrmedel (adelskap, titlar, rangskalor, ordensväsen och så vidare) med vilkas hjälp de strävat att organisera och kontrollera sina statsbärande eliter för att uppnå bästa statsnytta. En förklaring ges även till varför de förr så olika statliga strukturerna kunnat utmynna i dagens enhetliga välfärdsstater.

Göran Norrby är historiker, med ett förflutet i näringslivet. Han disputerade 2005 med avhandlingen Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle.

Göran Norrby:
Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920
Atlantis
Utkom 2011