Regeringen utreder arkivens tillgänglighet

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att se över vissa arkivfrågor inom såväl den statliga och kommunala sektorn, som den enskilda arkivsektorn.

Ett viktigt syfte med utredningsarbetet är att föreslå åtgärder som underlättar för nya grupper att använda arkiven och som förbättrar arkivens tillgänglighet. Särskild utredare blir Kari Marklund, landshövding i Norrbottens län.

– Arkiven är en viktig del av vårt kulturarv och har stort värde när det gäller att belysa såväl samhällsutvecklingen i stort som människors villkor. Tillgänglighet till allmänna handlingar och annat arkivmaterial är av stor betydelse för möjligheten till insyn och för att bygga upp kunskap på olika områden, säger kulturminister Marita Ulvskog.

(2001-02-06)