Skeppsgossen som blev generalamiral

Johan Pukes liv framstår som en framgångssaga, även om den var förenad med idogt arbete, målmedvetenhet och umbäranden. Som fattig tioårig pojke gick han till sjöss, steg i graderna till generalamiral och slutade som statsråd.

Vi får i boken följa Johan Puke på utrikes tjänstgöring inom civil och militär sjöfart, under utbildning till sjöofficer, deltagande på fransk sida i det Nordamerikanska frihetskriget och på det prestigefyllda uppdraget att föra den förste svenske guvernören till kolonin S:t Barthélemy. Sin största berömmelse som sjöofficer nådde Puke under kriget mot Ryssland, då han med linjeskeppet Dristigheten banade väg för de svenska flottornas utbrytning ur den ryska kniptången utanför Viborg. Efter denna insats fick Puke allt viktigare befattningar inom örlogsväsendet och blev en ledande representant för rikets flottor.

Framställningen av Pukes levnad och verksamhet kopplas till den politiska och militära utvecklingen i Sverige och grannländerna under en tid då sjönationerna satsade mycket på sina flottor och då krigen i hög utsträckning avgjordes till havs. Den visar också på möjligheterna till social framgång i det svenska samhället under den gustavianska epoken och 1800-talets första årtionden. Vi får också inblickar i Pukes och hans familjs hemliv och värdskapsförpliktelser både som befälhavande amiral i Karlskrona och på godset Göholm.

Hans Norman är professor emeritus i historia i Uppsala. Han har bland annat publicerat arbeten om utvandringen, om 1600-talskolonin Nya Sverige samt om den svenska skärgårdsflottan 1700-1824. Erik Wallström är fil.mag och verksam som lärare i bland annat historia. Tidigare publicerad i Krig kring Kvarken och Skärgårdsflottan samt med en artikel om Johan Puke i Marinmuseums årsbok 2003.

Hans Norman & Erik Wallström:
Johan Puke. Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd
Atlantis
Utkom 2008