Stenålder vid Tåkern

Tåkern och Dagsmosse var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

I boken Stenålder vid Tåkern jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.

Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Några av dessa boplatser och fyndmaterial belyses särskilt.

Hans Browall är docent i arkeologi. Han har i mer än fyrtio års tid bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland, och har bland annat utkommit med Det forntida Alvastra.

Hans Browall:
Stenålder vid Tåkern
Kungl. Vitterhetsakademien
Utkom 2020