Stockholms ytterstad

Från slutet av 1800-talet och under 1900-talet växte det fram nya förstäder som lade grunden till dagens Stockholm – en huvudstad präglad av rik mångfald och av olika stadsbyggnadskaraktärer och livsmiljöer. Under denna långa tidsrymd växlade tankar och teorier om den byggda miljön utifrån rådande ideal. Länge betraktades de yttre stadsdelarna snarare som självständiga lokalsamhällen med olika typer av hus och gaturum än som en med kärnan sammanvävd stad.

Kransen av 97 stadsdelar utanför innerstadens tullar utgör i dag de flesta stockholmares hem. Och det är till övervägande del här, och inte i innerstaden, som den växande befolkningen ska beredas plats och där löftet om 140 000 nya bostäder under perioden 2010–2030 ska infrias.

Med historien som fond och med hjälp av ett generöst bildmaterial bidrar artikelförfattarna i Ytterstaden med olika perspektiv på dagens förändringar. Innehållet spänner över en rad ämnen, så som stadsplanering, bebyggelsehistoria, arkitektur, infrastruktur, demografi, sociala miljöer och grön miljö.

Ytterstaden är Samfundet S:t Eriks årsbok 2022. Medverkande författare är Monica Andersson, Cecilia Björk, Olle Burell, Tor Edsjö, Stina Hagelqvist, Susanne Ingo, Katja Jassey, Elisabeth Lilja, Henrik Nerlund, Catharina Nolin, Laila Reppen, Ulrika Sax, Karin Schibbye och Lisbeth Söderqvist.

Ytterstaden
Samfundet S:t Eriks årsbok/Appell Förlag
Utkom 2022