Nazismen i flottan och örlogsstaden Karlskrona

Bokomslaget

Den gängse bilden är att Karlskrona alltsedan 1930-talet varit ett fäste för nazismen i Sverige, och att de nationalsocialistiska idéerna först fick spridning genom officerare i den svenska flottan. Historikern Harry R:son Svensson anser att detta inte stämmer och att det är en myt att Karlskrona skulle ha varit ett nazistfäste.

Namnkunniga svenska nazismforskare har hävdat att 1990-talets nazistiska grupperingar i Karlskrona var arvtagare till 1930-talets nazister och att det skedde ett arvskifte på 1970-talet. Författaren Karl N Alvar Nilsson har å sin sida gjort gällande att nazismen inom den svenska flottan var framträdande under andra världskriget. Som örlogsstad och huvudstation för den svenska flottan skulle Karlskrona därmed ha blivit huvudsätet för Sveriges nazister.

Författaren är den första som källkritiskt granskat dessa påstående och anklagelser. I boken Svensk nazism och historiebruk redovisar han forskning som visar att stödet för de nazistiska idéerna i Karlskrona vid tiden för andra världskriget i själva verket var lågt både bland befolkningen och dåtidens sjöofficerare.

Harry R:son Svensson är fil. dr och disputerade 2017 med avhandlingen Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden. Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945 där han undersökte judisk integration i Karlskrona. Han är född och uppvuxen i Karlskrona och fokuserar i sin forskning på olika aspekter av stadens historia.

Harry R:Son Svensson:
Svensk nazism och historiebruk. Fallstudier om flottan och örlogsstaden Karlskrona
Universus Academic Press
Utkom 2019