Svenska Akademiens minnespenningar 1786–2009

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december presenteras varje år en präktig silvermedalj, den så kallade minnespenningen, med ett porträtt av en bemärkt svensk i det förgångna, någon vars insats Akademien har velat lyfta fram: en statsman, en fältherre, en lärd, en konstnär, en diktare. Därefter uppläses en minnesteckning, en biografisk essä, som förklarar vad som motiverar den postuma hedersbevisningen. Allt detta sker enligt anvisningar som Akademiens stiftare, Gustav III, lämnade inför den första högtidssammankomsten 1786.

Boken Ärans och minnets valuta ger den första utförliga beskrivningen av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien årligen delat ut under två och ett kvarts sekel. Varje medalj avbildas i naturlig storlek. I den åtföljande texten ges dels kortfattade personuppgifter, dels en formell beskrivning av medaljer (porträtt, sinnebild och inskrift), dels kommentarer, som i första hand gäller sambandet mellan inskriften, dess eventuella förlaga i litteraturen, sinnebilden och den minnestecknade personens egenskaper och livsgärning.

I inledningen till boken redogörs för den historiska bakgrunden och de förändringar till form och innehåll som minnespenningarna med åren har undergått. Boken kan läsas både som en utförlig katalog över dessa medaljer och som en kulturhistorisk studie i ”ärans och minnets valuta”.

Bo Svensén:
Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens minnespenningar 1786–2009
Svenska Akademien
Utkom 2010

Recension i Svenska Dagbladet