Sveriges kartor och lantmätare 1628–1680

I april 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes.

Tack vare stormaktstidens arkivhållning och senare tiders lantmäteri har kartmaterialet bevarats – ensamt i sitt slag i världen. För första gången kan vi nu följa lantmätarnas idoga arbete och karteringens utveckling över tid. I de storskaliga kartorna framträder en detaljrik bild av landskapet, markanvändningen och olika slags bebyggelser och anläggningar i stormaktstidens Sverige.

Clas Tollin, fil.dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria, är verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han har varit projektledare för Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna vid Riksarkivet, och har tidigare utgivit Humle – det gröna guldet och Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården.

Clas Tollin:
Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680. Från idé till tolvtusen kartor
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien/Riksarkivet
Utkom 2021