Sveriges kyrkor karakteriseras i ett riksomfattande projekt

En kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkorna pågår i Sverige. Tio av tretton stift, vilket innebär cirka 2500 kyrkor runt om i landet omfattas av projektet. Syftet är att få bättre kunskap om kyrkornas kulturhistoriska värde och ge ett bättre beslutsunderlag inför eventuella förändringar i kyrkorna. Projektet är ett unikt samarbete mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövården.

Den 10-11 september arrangerar Riksantikvarieämbetet tillsammans med Värmlands Museum kyrkoantikvariedagar i Karlstad för att samla projektdeltagare från hela landet till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kyrkomiljöerna är ett omistligt kulturarv och de flesta är skyddade enligt kulturminneslagen. Om man vill ändra något i en kyrka måste man söka om tillstånd. Men vad är det som man måste vara särskilt rädd om i varje kyrka för att de kulturhistoriska värdena ska bevaras? Vad representerar varje kyrka i ett nationellt och regionalt sammanhang? Finns det kyrkor som endast tål varsamt underhåll och konservering? Detta har inte undersökts systematiskt tidigare.

– Den kunskap som kommer fram i projektet underlättar för kulturmiljövården och församlingarna att ta ställning till ändringsbehov. Den ger också en bättre möjlighet till långsiktig planering av förvaltning och användning av kyrkorna, säger Ingrid Schwanborg, ansvarig för metodutvecklingen av projektet på Riksantikvarieämbetet.

Kyrkokarakteriseringsprojektet bedrivs med ekonomiskt stöd av kyrkoantikvarisk ersättning och en metodhandledning. Resultatet av projektet läggs in i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister som nås via Riksantikvarieämbetets hemsida. Materialet blir också en viktig utgångspunkt för arbetet med de vård- och underhållsplaner som från och mer år 2006 krävs för att kunna få kyrkoantikvarisk ersättning till åtgärder på kyrkor.

Kyrkoantikvariedagarna pågår i Karlstad den 10-11 september på Värmlands Museum. Deltagarna kommer även att besöka ett antal kyrkor i trakten, däribland Karlstads domkyrka.

(2003-09-10)