Stora historiepriset till Annika Sandén

Annika Sandén. Foto: Cato Lein

Foto: Cato Lein

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2019 till Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Annika Sandén är förutom forskare även författare och en efterfrågad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal artiklar och böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga, för vilka hon har belönats med många priser. Hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del.

– Väldigt roligt. Jag är mycket glad och hedrad, säger Annika Sandén till Nättidningen Svensk Historia.

Sandéns forskningsområde handlar om 1500-, och 1600-talens vardagsliv och villkor, om människornas samspel och samhällets organisation. Hennes fokus ligger på hur livet och samhället fungerade på lokal nivå, vilka konflikter som uppstod och varför samt hur de löstes.

Hon disputerade 2005 med avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620. I den studerade hon den dåtida stadsstyrelsens arbete som skulle vara till nytta för staden. Hon undersökte vari denna nytta bestod, vem den tjänade mera exakt och hur systemet upprätthölls. Avhandlingen tog avstamp i ett social– och kulturhistoriskt perspektiv. Avhandlingen belönades med Vasamuseets vänners pris.

I senare studier har Annika Sandén fokuserat alltmer på samhällets utstötta. Monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, går hon bakom begreppet ”bödel” och undersöker personen närmare. Vem blev bödel, hur hade hen vuxit upp, hur såg hens sociala sociala sammanhang ut? Boken nominerades till Stora Fackbokspriset av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt till Årets bok om svensk historia 2016 av Nättidningen Svensk Historia.

Juryns motivering:
”Annika Sandén har i en rad populärvetenskapliga böcker, artiklar, föredrag och medieframträdanden under senare år med stor framgång lyckats nå ut till en bred allmänhet. Som forskare arbetar hon i den rika kultur- och socialhistoriska tradition som intresserar sig för vardagsliv och lokala maktförhållanden. Hon har bland annat publicerat två uppmärksammade monografier om social sammanhållning och utanförskap, Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (2014) och Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (2016).
Med starkt engagemang för individuella livsöden och maktstrukturer i historien belyser Annika Sandén förhållandena för marginaliserade grupper som brottslingar, bödlar, tiggare och fattighjon under svensk stormaktstid. Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier.Därtill besitter hon en stilistisk förmåga till levandegörande gestaltning som lockar till entusiastisk läsning och insiktsfull förståelse av det förflutna. Genom sitt populärvetenskapliga anslag visar Annika Sandén på den potential som historieforskning och annan humanistisk vetenskap har att nå ut i samhället på bred front och berika det offentliga samtalet och kulturlivet.”

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren. Priset hette tidigare Hertig Karls pris och delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Prisutdelning äger rum den 18 september på Sörmlands museum i Nyköping.

Tidigare pristagare:

2018: Ida Östenberg
2017: Ronny Ambjörnsson
2016: Fredric Bedoire
2015: Heléne Lööw
2014: Maria Sjöberg
2013: Jonathan Lindström
2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit

(2019-06-03)